Забони тоҷикӣ Синфи 6

1. Алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст?

А) 39;                                                  Б) 35;

В) 30;                                                  Г) 28;

2. Овози нутқ кадомҳоянд?

А) садонок;                                        Б) ҳамсадо;
В) йотбарсар;                                     Г) ҳамсадою садонок;

3. Садонокҳо чандтоянд?

А) 6 – то;                                            Б) 9 – то;

В) 7 – то;                                            Г) 5 – то;

4. Он қисми калима, ки маънои асосӣ дар он аст, чӣ ном дорад?

А) пасванд;                                        Б) пешванд;

В) реша;                                             Г) бандак;

5. Ҳиҷо чанд хел мешавад ва чандтоянд?

А) як хел мешавад: баста;                                 Б) ду хел мешавад: кушода, баста;

В) се хел мешавад: кушода, баста, зада           Г) як хел мешавад: кушода;

6. Хурдтарин воҳиди забонро чӣ меноманд?

А) ҳиҷо;                                              Б) ҷумла;

В) калима;                                          Г) ибора;

7. Воситаи алоқа дар ибора кадом аст?

А) бандаки феълӣ;                             Б) бандаки хабарӣ;

В) бандаки изофии «и»;                    Г) бандакҷонишин;

8. Фикри тамомшударо чӣ мегӯянд?

А) калима;                                          Б) ҷумла;

В) ибора;                                             Г) матн;

9. Йотбарсарҳо кадомҳоянд?

А) е, ё, ю, я;                                        Б) о, а, ӯ, у;

В) э, и, й, ӣ;                                         Г) а, о, и, ӯ;

10.Ҳиссаҳои калима кадомҳоянд?

А) овоз;                                                                           Б) ҳарф;

В) реша, пасванд, пешванд, асос ва бандак;               Г) ҳиҷо;

11.Дар забони тоҷикӣ чанд ҳиссаи нутқ мавҷуд аст?

А) 6 – то;                                              Б) 10 – то;

В) 4 – то;                                               Г) 8 – то;

12.Ҳиссаҳои нутқ чанд хел мешаванд?

А) ду хел мешаванд: мустақил ва ёридиҳанда;      Б) як хел мешаванд;

В) шаш хел мешаванд;                                              Г) чор хел мешаванд;

13.Ҳиссаҳои мустақили нутқ кадомҳоянд?

А) пешоянду пасоянд;               Б) исм, сифат, шумора, феъл, зарф, ҷонишин;

В) пайвандак, ҳиссача;              Г) нидо, сифат, шумора;

14.Ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ кадомҳоянд?

А) исм, сифат, пешоянд;                                               Б) зарф, пасоянд, феъл;

В) пешоянду пасоянд, пайвандак, ҳиссача, нидо;      Г) шумора, зарф;

15.Исм чиро мефаҳмонад?

А) номи ашёро;                           Б) аломати ашёро;

В) ҳаракати ашёро;                     Г) амалу аломати ашёро;

16.Кадом исмҳоро бо ҳарфи калон менависанд?

А) исмҳои ҷондорро;                  Б) исмҳои шахсро;

В) исмҳои ҷинсро;                       Г) исмҳои хосро;

17.Он ҳиссаи нутқ, ки аломати ашёро фаҳмонда, ба саволҳои чӣ хел? Чӣ гуна? ҷавоб мешаванд, чӣ ном дорад?

А) исм;                                          Б) феъл;

В) шумора;                                    Г) сифат;

18.Сифат чанд хел мешавад?

А) ду хел мешавад: сода, сохта;                     Б) як хел мешавад: мураккаб;

В) се хел мешавад: сода, аслӣ, таркибӣ;        Г) як хел мешавад: аслӣ;

19.Сифат аз ҷиҳати сохт чанд хел мешавад?

А) чор хел мешавад: сода, сохта, мураккаб, таркибӣ;    Б) як хел мешавад: сода;

В) се хел мешавад: сода, аслӣ, таркибӣ;    Г) ду хел мешавад: сода, аслӣ;

20.Сифат дар ҷумла ба вазифаи чӣ меояд?

А) ба вазифаи мубтадо;                 Б) ба вазифаи ҳол;

В) ба вазифаи хабар;                      Г) ба вазифаи муайянкунанда;

21.Феъл чиро мефаҳмонад?

А) аломати ашёро;                               Б) номи ашёро;

В) амал, ҳолат, ва ҳаракати ашёро;    Г) шумораи ашёро;

22.Дараҷаҳои сифат кадомҳоянд?

А)қиёсӣ, олӣ;                                   Б) оддӣ, қиёсӣ, олӣ;

В) сода, сохта;                                 Г) олӣ, муқоисавӣ;

23.Бо тағйир ёфтани шакли феъл тобиши нав гирифтани амал чӣ ном дорад?

А) сиға;                                          Б) бандак;

В) замон;                                        Г) масдар;

24.Феъл чанд сиға дорад?

А) як сиға дорад: амрӣ;        Б) чор сиға дорад: амрӣ, ҳозира, гузашта, оянда;

В) ду сиға дорад: шартӣ, хабарӣ;      Г) чор сиға дорад: хабарӣ, шартӣ – хоҳишмандӣ, амрӣ ва эҳтимолӣ;

25.Замонҳои феъл кадомҳоянд?

А) амрӣ;                                             Б) ҳозира – оянда;

В) гузашта, ҳозира, оянда;               Г) хабарӣ;

26. Аъзои ҷумла кадомҳоянд?

А) исм, сифат, феъл;      Б) муайянкунанда, пуркунанда;

В) ҳол;                             Г) мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол;

27. Аъзои ҷумла ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

А) ба ду гурӯҳ: саръазо ва аъзоҳои пайрав;                 Б) ба як гурӯҳ: саръазо;

В) тақсим намешаванд;                      Г) ба ду гурӯҳ: мустақил ва номустақил;

28. Саръазои ҷумла кадомҳоянд?

А) муайянкунанда, пуркунанда;                                  Б) ҳол, хабар;

В) мубтадо, хабар;                                                         Г) пуркунанда, мубтадо;

29. Аъзои пайрави ҷумла кадомҳоянд?

А) пуркунанда, ҳол;                                 Б) муайянкунанда, пуркунанда, ҳол;

В) хабар, мубтадо;                                    Г) ҳол, мубтадо;

30. Феъл аз рӯи сохт чанд хел мешавад?

А) 4 хел;                                           Б) 3 хел;

В) 2 хел;                                            Г) 1 хел;

 

Ҷавобҳо:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Б Г А В Б В В Б А В Б А Б В А В Г В

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
А Г В Б А Г В Г А В Б Б

1+

3
Назари худро бинависед

avatar
3 Занҷираи тавзеҳ
0 Ҷавобҳо ба занҷира
0 Пайравон
 
Маъруфтарин тавзеҳ
Занҷираи тавзеҳи актуалӣ
2 Муаллифони тавзеҳҳо
ГулназарНасим Одиев Муаллифони тавзеҳҳои баназдикишуда
  Қайд кунед  
навтар пештараҳо бештари овозҳо
Огоҳӣ аз ин
Насим Одиев
Меҳмон

мне нравится

Гулназар
Меҳмон
Гулназар

Скачать карда мешавад?

Гулназар
Меҳмон
Гулназар

Саволе 18 ҷавоби дуруст надорад,бояд вариантҳои Г.2 хел: аслӣ, нисбӣ.Ин ба фикри ман албатта.