Забони тоҷикӣ Синфи 7

1. Ибораҳои гули сари сабад, соя аз девор тарошидан, дил бой додан чӣ хел ибораанд?
А) озод;                                    Б) фразеологӣ;
В) ҷуфт;                                    Г) такрор;

2. Калимаҳои амир, амлокдор, элликбошӣ аз ҷиҳати истеъмол чӣ хел калимаанд?
А) нав;                                                                    Б) маҷоз;
В) наввожа;                                                            Г) таърихан маҳдудшуда;

3. Ифодаҳои таркибан ва мазмунан рехтаву устуворро дар илми забоншиносӣ чӣ меноманд?
А) ибораи озод;                                                      Б) ибораи фразеологӣ;
В) таркибӣ;                                                             Г) ҷумла;

4. Калимаҳое, ки дар истеъмол хоси ягон маҳал ҳастанд, чӣ ном доранд?
А) лаҳҷавӣ;                                                             Б) адабӣ;
В) соҳавӣ;                                                                Г) архаистӣ;

5. Аз мисолҳои зерин гурӯҳи калимаҳои аслан тоҷикиро муайян кунед:
А) хона, об, замин;                                                 Б) қишлоқ, қаймоқ;
В) чароғ, кулоҷ;                                                      Г) бензин, каросин, мошин;

6. Дар намунаҳои зерин калимаҳои маъмул дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) аскар, лашкар;                                                   Б) кирм, арз, стадион;
В) роҳ, хондан, дидан;                                           Г) сабақ, харита, килк;

7. Ибораҳои фразеологӣ бештар барои кадом услубҳои забон хосанд?
А) оммавӣ;                                                              Б) гуфтугӯйӣ;
В) бадеӣ ва гуфтугӯйи;                                          Г) китобӣ;

8. Аз мисолҳои зерин гурӯҳи калимаҳои соҳавиро муайян кунед:
А) хона, об, замин, ҳаво;                                       Б) дӯст, душман, зебо, хуб;
В) абрешим, пилла, тор, нах;                                Г) хондан, омадан, гирифтан;

9. Калимаи то кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) нидо;                                                                   Б) пешоянд;
В) пешоянду пайвандак;                                        Г) ҳиссача;

10. Калимаи ҳама ба кадом хели ҷонишин мансуб аст?

А) шахсӣ;                                                                 Б) таъинӣ;

В) шуморагӣ;                                                           Г) саволӣ;

11. Категорияи шумора ва номуайянӣ хоси кадом ҳиссаи нутқ аст?

А) исм;                                                                      Б) сифат;

В)феъл;                                                                     Г) зарф;

12. Калимаҳои чунки, гар, гарчи, азбаски, лекин ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?

А) пешоянд;                                                              Б) пасоянд;

В) зарф;                                                                     Г) пайвандак;

13. Калимаҳои сеяк, чоряк, шашяк, ҳафтяк ба кадом навъи шумора таалуқ доранд?

А) аслӣ;                                                                        Б) таркибӣ;

В) касрӣ;                                                                      Г) тахминӣ;

14. Бандакҳои феълии -ам, -и, -ем, -ед, -анд ба кадом ҳиссаҳои нутқ хос меоянд?

А) бо асосҳои феъл;                                                    Б) бо исмҳо;

В) бо ҳиссаҳои номии нутқ;                                       Г) бо ҳамаи ҳиссаҳои нутқ;

15. Ҷамъбандӣ категорияи кадом ҳиссаи нутқ аст?

А) сифат;                                                                       Б) исм;

В) шумора;                                                                    Г) зарф;

16. Шумораҳо аз ҷиҳати сохт чанд хел мешаванд?

А) ду;                                                                             Б) се;

В) чор;                                                                            Г) якчанд хел;

17. Калимаҳои нафар, дона, сар дар мисолҳои ду нафар талаба, як дона қалам, панҷ сар гӯсфанд чӣ вазифаҳоро адо кардаанд?

А) нумератив;                                                                Б) мубтадо;

В) вазифа надорад;                                                        Г) пуркунанда;

18. Ҷонишинҳои ман, ту, шумо кадом навъи ҷонишинҳоянд?

А) соҳибӣ;                                                                      Б) ишоратӣ;

В) шахсӣ;                                                                       Г) таъинӣ;

19. Аз мисолҳои зерин феълҳои гузарандаро нишон диҳед:

А) пурсидан, гирифтан;                                                Б) хобидан, истодан;

В) гуфтан, додан;                                                           Г) рафтан, омадан;

20. Кадом зарфҳо аз зарфҳои зерин дараҷаи қиёсӣ доранд?

А) ҳамаи зарфҳо;                                                           Б) миқдору дараҷа;

В) замону макон;                                                            Г) тарзи амал;

21. Кадоме аз ин феълҳо, феълҳои замони гузаштаи дурро далолат мекунад?

А) омада монд, рафтааст;                                             Б) омадааст, мерафт;

В) рафта буд, рафта будааст;                                        Г) меомад, омада буд;

22. Дар ин мисраи устод Рӯдакӣ калимаи гар кадом ҳиссаи нутқ аст?

Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ…

А) ҳиссача,                                                                      Б) пайвандак;

В) нидо;                                                                           Г) исм;

23. Дар забони тоҷикӣ чанд ҳиссаи нутқ аст?

А) 8;                                                                                  Б) 12;

В) 9;                                                                                   Г) 10;

24. Калимаҳои навъи хондан, дидан, сӯҳбат кардан мансуби кадом ҳиссаи нутқанд?

А) исм;                                                                             Б) зарф;

В) феъл;                                                                           Г) сифат;

25. Калимаҳои мисли, монанди, ҳамчун мансуби кадом ҳиссаи нутқанд?

А) зарф;                                                                            Б) сифат;

В) пешоянд;                                                                      Г) пайвандак;

26. Ҳиссаҳои нутқ дар кадом қисмати забоншиносӣ омӯхта мешавад?

А) лексикология;                                                               Б) фонетика;

В) синтаксис;                                                                     Г) морфология;

27. Калимаҳои ки, то, зеро, ва, аммо бо кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?

А) пешоянд;                                                                      Б) пайвандак;

В) ҳиссача;                                                                        Г) исм;

28. Ҳиссаҳои номустақили нутқ чандтоянд?

А) 4;                                                                                    Б) 8;

В) 2;                                                                                    Г) 5;

29. Феъл дар ҷумла бештар ба вазифаи кадом аъзои ҷумла меояд?

А) мубтадо;                                                                        Б) муайянкунанда;

В) хабар;                                                                             Г) ҳол;

30. Феъл чанд шахс дорад?

А) панҷ;                                                                              Б) ду;

В) се;                                                                                   Г) як;

 

Ҷавобҳо:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Б Г Б А А В В В В Б А Г В А Б В А В
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
А В В Б Г В В Г Б А В В
0

Назари худро бинависед

avatar
  Қайд кунед  
Огоҳӣ аз ин