Забони тоҷикӣ Синфи 8

1. Ҷиҳати овозии забонро кадом бахши илми забоншиносӣ меомӯзад?

А) синтаксис;                                    Б) морфология;

В) фонетика;                                     Г) фразеология;

2. Таркиби калима аз кадом қисматҳо иборат аст?

А) мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол;       Б) пешоянд, мубтадо, асос;

В) реша, пешванд, пасванд, асос, бандак;                           Г) исм, сифат, шумора;

3. Илме, ки ҳиссаҳои нутқро меомӯзад, чист?

А) фонетика;                                                     Б) синтаксис;

В) морфема;                                                      Г) морфология;

4. Илми синтаксис (наҳв) чиро меомӯзад?

А) ибора ва ҷумла;                                           Б) ҳарф ва овоз;

В) ҳиссаҳои нутқ;                                             Г) сохти калима;

5. Ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно, ки бо ёрии бандаки изофӣ алоқаманд мешавад, чиро ташкил медиҳанд?

А) ҷумла;                                                          Б) ибора;

В) ҷумлаи мураккаб;                                       Г) таркиб;

6. Ибораи китоби шавқовар ба кадом хели ибора мансуб аст?

А) исмӣ;                                                            Б) сифатӣ;

В) масдарӣ;                                                       Г) зарфӣ;

7. Дар ибораи гул барин нозук калимаҳо бо кадом навъи алоқаи тобеъ байни ҳам алоқаманд шудаанд?

А) изофӣ;                                                          Б) вобастагӣ;

В) ҳамроҳӣ;                                                      Г) мувофиқат;

8. Калимаҳои синоним, грамматика, секунҷа, минус бештар дар кадом услуб истифода мешаванд?

А) илмӣ;                                                            Б) публистӣ;

В) бадеӣ;                                                           Г) гуфтугӯйӣ;

9. Саръазои ҷумла кадомҳоянд?

А) пуркунанда;                                                Б) мубтадо ва хабар;

В) мухотаб;                                                      Г) муайянкунанда;

10. Ҷумла чиро мефаҳмонад?

А) фикри томро;                                              Б) муҳокимаро;

В) мафҳуми мураккабро;                                Г) хулосаро;

11. Дар байти устод Мирзо Турсунзода:

Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо,

Аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо.

ҷонишини “мо” ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадааст?

А) хабар;                                                           Б) мубтадо;

В) муайянкунанда;                                           Г) ҳол;

12. Агар пайвандаки кадом ҷумлаи пайрав аст?

А) мақсад;                                                         Б) сабаб;

В) шарт;                                                            Г) хабар;

13. Дар ҷумлаи Имрӯз ҳаво хеле гарм аст, калимаи имрӯз кадом аъзои ҷумла аст?

А) ҳол;                                                             Б) хабар;

В) мубтадо;                                                     Г) муайянкунанда;

14. Ҷои мухотаб дар ҷумла чӣ гуна аст?

А) мобайн;                                                      Б) аввал;

В) охир;                                                           Г) аввал, мобайн ва охири ҷумла.

15. Муайянкунанда чанд хел мешавад?

А) 3;                                                                 Б) 2;

В) 5;                                                                  Г) 6;

16. Кадо аъзои ҷумла ба аъзои дигар ҷумла тобеъ намешавад?

А) ҳол;                                                            Б) мубтадо;

В) муайянкунанда;                                        Г) пуркунанда;

17. Хели ҷумлаи зеринро аз ҷиҳати сохт муайян кунед:

Имрӯз ҳаво мӯътадил аст.

А) содаи дутаркиба;                                      Б) содаи хуллас;

В) содаи дутаркибаи тафлисӣ;                     Г) содаи тафлисӣ;

18. Дар байти устод Айнӣ:

Муждагонӣ диҳед, эй фақирон,

Дар ҷаҳон субҳи шодӣ дамид.

ифодаи эй фақирон, чӣ нақшро адо кардааст?

А) мубтадо;                                                    Б) хабар;

В) мухотаб;                                                     Г) нидо;

19. Мухотаб ах аъзои ҷумла бо кадом аломат ҷудо карда мешавад?

А) аломати савол;                                         Б) дефис;

В) вергул ва хитоб;                                       Г) нуқтавергул;

20. Дар забони тоҷикӣ чанд аъзои пайрави ҷумла мавҷуд аст?

А) 5;                                                                Б) 3;

В) 6;                                                                Г) 2;

21. Он аъзои ҷумлае, ки сухан дар бораи он меравад, чист?

А) хабар;                                                        Б) мубтадо;

В) ҳол;                                                            Г) пуркунанда;

22. Ҷумлае, ки яксанд саръазо ва аъзои пайрав дошта, як аъзои ҷумлаанд, кадом намуди ҷумла аст?

А) ҷумлаи чидааъзо;                                     Б) ҷумлаи дутаркиба;

В) ҷумлаи хуллас;                                         Г) ҷумлаи мураккаб;

23. Асоси ҷумларо чӣ ташкил медиҳад?

А) мубтадо, хабар;                                        Б) муайянкунанда;

В) ҳол;                                                            Г) пуркунанда;

24. Агар сухан шахсе айнан оварда шавад, чӣ номида мешавад?

А) нутқи айнан нақлшуда;                           Б) нутқи муфассал;

В) нутқи мазмунан нақлшуда;                     Г) муколама;

25. Аъзои ҷумла ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд?

А) яктаркиба ва дутаркиба;                           Б) хуллас ва тафлисӣ;

В) саръазо ва аъзои пайрав;                           Г) пайвандакдор ва бепайвандак;

26. Дар ҷумлаи зерин кадом аъзо чида шудааст?

Дар фасли зимистон обҳои кӯлҳо, ҷӯйҳо, ҳавзҳо ях мекунанд.

А) мубтадо;                                          Б) хабари номӣ;

В) пуркунанда;                                    Г) ҳоли макон;

27. Юсуф ба хона баргашт. Пуркунандаи ин ҷумла кадом аст?

А) Юсуф;                                              Б) ба хона;

В) баргашт;                                           Г) бе пуркунанда аст.

28. Аъзои пайрави ҷумла, ки тарз, замон, макон, сабабу мақсад ва миқдору дараҷаи амали хабарро мефаҳмонад, чӣ ном дорад?

А) пуркунанда;                                     Б) ҳол;

В) хабар;                                                Г) муайянкунанда;

29. Мубтадо ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад?

А) чӣ гуна?, чӣ хел?;                                        Б) кӣ?, киҳо?, чӣ?, чиҳо?;

В) чӣ кор карда истодааст?, чӣ шуд?;             Г) чанд?;

30. Ҷумла аз ҷиҳати ифодаи мақсад ва оҳанг чанд хел мешавад?

А) 4;                                                       Б) 5;

В) 2;                                                       Г) 1;

 

Ҷавоб:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Б Г Б А А В В В В Б А Г В А Б В А В
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
А В В Б Г В В Г Б А В В
0

1
Назари худро бинависед

avatar
1 Занҷираи тавзеҳ
0 Ҷавобҳо ба занҷира
0 Пайравон
 
Маъруфтарин тавзеҳ
Занҷираи тавзеҳи актуалӣ
1 Муаллифони тавзеҳҳо
Хосиятхон Муаллифони тавзеҳҳои баназдикишуда
  Қайд кунед  
навтар пештараҳо бештари овозҳо
Огоҳӣ аз ин
Хосиятхон
Меҳмон
Хосиятхон

Дар ҷавобҳои тест хатогиҳо дида мешаванд.Ислоҳ кунед.